نشست علمی روانشناسی در نهج البلاغه آموزه ها و روش ها

چهارشنبه 1392/10/25

تاریخ نشست :1392-10-25
هدف از برگزاري نشست:
1. آشنايي محتوايي با نتايج پروژه روان‌شناسي در نهج‌البلاغه
2. بررسي روش‌شناسي استنباط مفاهيم روان‌شناختي در نهج‌البلاغه
محورهاي نشست:
1. آموزه‌ها و مفاهيم روان‌شناختي در نهج‌البلاغه: ساحت‌هاي انسان، معناي زندگي، تعامل اجتماعي و بهداشت رواني
2. روش‌شناسي استخراج مفاهيم روان‌شناختي از نهج‌البلاغه: روش معناشناسي، روش‌ اجتهادي
سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست:
1. مهمترين مفاهيم و آموزه‌هاي روان شناختي مطرح شده در نهج‌البلاغه
2. روش‌شناسي تدوين «روان‌شناسي در نهج‌البلاغه» كدام است؟

پیـوست هـا

  • نشست علمی روانشناسی در نهج البلاغه آموزه ها و روش (دانلود)

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.