نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ليبراليسم

جمعه 1393/3/9

هدف از برگزاري نشست: ترويج فرهنگ ديني در اداره‌ي امور اقتصادي جامعه؛ فراهم آوردن زمينه‌هايي براي ارائه‌ي نظريه‌اي بومي و اسلامي در علم اقتصاد؛ بهره مندي از شركت كنندگان و ناقدين محترم، در نقد و بررسي نظريه‌اي در باب تابع رفاه اجتماعي از منظر اسلام.

هدف از برگزاري نشست:
ترويج فرهنگ ديني در اداره‌ي امور اقتصادي جامعه؛ فراهم آوردن زمينه‌هايي براي ارائه‌ي نظريه‌اي بومي و اسلامي در علم اقتصاد؛ بهره مندي از شركت كنندگان و ناقدين محترم، در نقد و بررسي نظريه‌اي در باب تابع رفاه اجتماعي از منظر اسلام.

پیـوست هـا

  • نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني ا (دانلود)

  • نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني ا (دانلود)

  • تصاویر:

منابع مرتبط

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.