فرهنگ دینی؛ مفاهیم، نظریه ها و راهکارها

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی
قیمت (ریال) : 80000 ریال ریال

چکیده کتاب

اهميت و گسترش فرهنگ ديني از زمان طرح جهاني‌شدن فرهنگ بيش از پيش در جوامع ديني به‌خصوص اسلامی آشکار شده است. مقابله با فرهنگ وارداتي غربي و تأكيد بر فرهنگ ديني در پاره‌اي از جوامع ديني چالش‌هايي، چه به‌لحاظ نظري و چه به‌لحاظ عملي، میان موافقان و مخالفان آن به‌وجود آورده است. سؤال‌هاي مطرح براي حل اين چالش‌ها در اين کتاب در دو بخش نظري و كاربردي تنظيم شده‌اند. روش تحقیق مورد استفاده در این اثر روش دلفی است. در این‌روش دیدگاه‌های‌متنوع و متفاوت صاحب‌نظران، متخصصان و اهل علم به سمت ایجاد یک همگرایی سوق داده می‌شود.
بنابراین پس از مصاحبه و جمع‌آوری داده‌ها از اندیشمندان با رویه تحلیل محتوا سعی شد نظریه زمینه‌ای از داده‌ها استخراج شود. در پایان نیز نتایج تحقیق به صورت نمودار، بسان نظریه‌های زمینه‌ای ارائه شد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.