فرم‌های مورد نیاز دانشجویان (رساله، تشویق مقالات، تمدید سنوات و.... )

شیوه‌نامه و راهنمای نگارش پایان‌نامه و رساله در بخش قوانین و بخشنامه‌ها به همراه تصویر بسم‌الله و آرم پژوهشگاه آمده است (در ذیل همین صفحه «منابع مرتبط» به دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها مراجعه فرمایید)


رساله دکتری

 • فرم الف (پیشنهاد موضوع)                     wordــ pdf
 • فرم ب (طرح‌نامه تفصیلی رساله)               wordــ pdf
 • گزارش سه ماه مراحل پیشرفت رساله        wordــ pdf
 • فرم سمینار اول و دوم                              wordــ pdf
 • درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع          wordــ pdf
 • فرم مجوز برگزاری جلسه دفاع                  wordــ pdf
 • گواهی اعلام کفایت و تأیید رساله دکتری   wordــ pdf
 • تعهدنامه اصالت اثر                              wordــ pdf
 • فرم رسید دریافت رساله                         wordــ pdf
 • فرم تسویه حساب                               wordــ pdf

فرم تمدید سنوات تحصیلی      word  ــ pdf


فرم تشویق مقالات    word  ــ pdf


فرم تسویه حساب (محروم از تحصیل)     word  ــ pdf


کارشناسی ارشد

 • فرم الف (پیشنهاد موضوع)                         wordــ pdf
 • فرم ب (طرح‌نامه تفصیلی پایان‌نامه)               wordــ pdf
 • فرم مجوز برگزاری جلسه دفاع                       wordــ pdf
 • گواهی اعلام کفایت و تأیید پایان‌نامه            wordــ pdf
 • تعهدنامه اصالت اثر                                 wordــ pdf
 • فرم رسید دریافت رساله                           wordــ pdf
 • فرم تسویه حساب                                 wordــ pdf

 

 

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.