شرح وظايف اداره چاپ و انتشارات

اداره چاپ و انتشارات
۱. انجام امور مربوط به چاپ و انتشارت پژوهشگاه؛
۲. انتشار كتاب، مجله و جزوه آموزشي متناسب با اهداف پژوهشگاه طبق ضوابط و مقررات مربوط؛
۳. تهيه و تنظيم طرح‌هاي انتشاراتي و تنظيم آمار و اطلاعات مربوط؛
۴. برقراري ارتباط با مراكز عرضه و توزيع كتاب و نشريات به منظور افزايش فروش؛
۵. تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات آثار منتشرشده و در دست انتشار براي بهره‌برداري لازم؛
۶. برنامه‌ريزي طرح‌هاي انتشاراتي و بررسي روش‌هاي بهبود انتشارات؛
۷. نظارت و پيگيري برنامه‌ها و امور كلي چاپ و نشر، توزيع و فروش كتاب و هماهنگي در اجراي خط‌مشي‌هاي مصوب؛
۸. انجام امور ويرايش، نگارش و ترجمه متون طبق دستورالعمل‌هاي مصوب؛
۹. برقراري و توسعه ارتباط با اشخاص حقوقي (مراكز تحقيقاتي و انتشاراتي و شبكه توزيع) و اشخاص حقيقي (مؤلفان و مترجمان) به منظور جلب همكاري و مساعدت آنها در چاپ، نشر و توزيع آنها؛
۱۰. آماده‌سازي كتاب و نشريات مطابق اصول جديد ويرايش دستوري و موضوعي؛
۱۱. تهيه و تنظيم طرح‌هاي انتشاراتي و تنظيم آمار و اطلاعات مربوط.

منابع مرتبط

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.