معاونت پژوهشي، آموزشي و فناوري

قائم مقام رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
معاون پژوهشي، آموزشي و فناوري
دكتر عبدالله توكلي  دانشيار گروه مديريت؛  

 


مديريت هاي زيرمجموعه:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.