ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1امکان سنجی و ضرورت‌یابی طراحی شبکه ملی تکافل اجتماعیحسيني سيدرضااقتصاد33641395
2نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»اقتصاد34121395
3نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با...نظري حسن آقااقتصاد32641395
4نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد30971393
5نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد30061393
6نشست علمي سازوكارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلاميحسینی سيد رضااقتصاد49191393
7نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد39281393
8نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد31301392
9نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد31841392
10نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد22461392
11نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد27461392
12نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد25741392
13نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا60221391
14نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد23841391
15نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد28871390
16نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد21471390
17نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد25271389
18نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد30191389
19نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد20521388