ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1درسنامه مبانی اندیشه سیاسی در اسلاماسكندری محمدحسین علوم سياسي5021397
2مشروعیت حکومت در قرآن (با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعه)آقاجانی علیعلوم سياسي3621397
3مقایسه گفتمان حق در فرهنگ غرب و اسلامطالبی محمدحسینعلوم سياسي2341397
4بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلامقاسمی علیعلوم سياسي11111396
5ماهیت انسان و نظریه سیاسیشجاعيان محمدعلوم سياسي13471396
6برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي16021395
7مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي33171395
8مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي45591393
9مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي48911393
10گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي50911392
11کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي24801392
12سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي41971390
13سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي39581390
14پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي850691383
15فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي984511379