ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1درسنامه مبانی اندیشه سیاسی در اسلاماسكندری محمدحسین علوم سياسي8171397
2مشروعیت حکومت در قرآن (با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعه)آقاجانی علیعلوم سياسي5971397
3مقایسه گفتمان حق در فرهنگ غرب و اسلامطالبی محمدحسینعلوم سياسي4861397
4بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلامقاسمی علیعلوم سياسي13771396
5ماهیت انسان و نظریه سیاسیشجاعيان محمدعلوم سياسي16481396
6برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي18911395
7مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي36141395
8مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي50281393
9مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي55401393
10گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي55471392
11کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي26971392
12سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي46661390
13سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي44781390
14پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي864241383
15فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي995781379