ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلامقاسمی علیعلوم سياسي6711396
2ماهیت انسان و نظریه سیاسیشجاعيان محمدعلوم سياسي8421396
3برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي11571395
4مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي29181395
5مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي39331393
6مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي39531393
7گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي43731392
8کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي22111392
9سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي36181390
10سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي32551390
11پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي826031383
12فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي958461379