ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1درسنامه مبانی اندیشه سیاسی در اسلاماسكندری محمدحسین علوم سياسي2251397
2مشروعیت حکومت در قرآن (با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعه)آقاجانی علیعلوم سياسي1461397
3مقایسه گفتمان حق در فرهنگ غرب و اسلامطالبی محمدحسینعلوم سياسي811397
4بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلامقاسمی علیعلوم سياسي9251396
5ماهیت انسان و نظریه سیاسیشجاعيان محمدعلوم سياسي10931396
6برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي13821395
7مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي31101395
8مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي42361393
9مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي44371393
10گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي47401392
11کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي23451392
12سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي38931390
13سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي35951390
14پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي837171383
15فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي971511379