ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1درسنامه مبانی اندیشه سیاسی در اسلاماسكندری محمدحسین علوم سياسي161397
2مشروعیت حکومت در قرآن (با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعه)آقاجانی علیعلوم سياسي161397
3بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلامقاسمی علیعلوم سياسي8371396
4ماهیت انسان و نظریه سیاسیشجاعيان محمدعلوم سياسي9611396
5برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي12661395
6مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي30071395
7مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي40691393
8مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي41321393
9گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي45411392
10کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي22821392
11سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي37531390
12سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي34341390
13پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي830911383
14فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي964231379