ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1تدوين ملاكهاى ارزيابى رفتار دينى فرد مسلمان و پرسش‏نامه‏هاى پيشنهادى آ...العاني نزارروان شناسي40231390
2بنياد كمّى‏سازى و دين‏ورزىبلند حسنروان شناسي40961390
3درآمدى بر نقش حديث در ساخت مقياسهاى دينىپسنديده عباسروان شناسي33671390
4كاركردهاى دين از منظر مدل تحليل ايمان دينىخاكي قراملكي محمدرضاروان شناسي39191390
5ساختار اسلام و مؤلفه‏هاى تدين به آنداوودي محمدروان شناسي41301390
6تفاوتهاى فردى در ديندارى و منحنى توزيع آن در يك جامعه دينىسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي32501390
7مؤلفه‏هاى ديندارى از منظر خود دينفقيهي علي‌نقيروان شناسي37531390
8نگاه مولوى به دين و ديندارىبهشتي محمد روان شناسي38561390
9گزارشى از مفهوم و ساختار دين از نگاه امام محمد غزالىرفيعي بهروزروان شناسي50201390
10جستجوى مبانى نظرى سنجش ويژگى‏هاى معنوى درمان‏جويان در تعامل با درمان‏گ...لطف آبادي حسينروان شناسي24491390
11دين، ديندارى و شاخصهاى آن از نگاه علامه طباطبايى(ره)مهوري محمد حسينروان شناسي30521390
12بررسى روايى و پايايى پرسش‏نامه خودگردانى مذهبىالبرزي محبوبهروان شناسي31901390
13گستره پژوهشهاى داخلى در زمينه ساخت مقياسهاى دينىخداياري فرد محمدروان شناسي41311390
14سنجش ديندارى و ارزيابى مدل اندازه‏گيرى آنطالبان محمد رضاروان شناسي35281390
15تعيين ضابطه‏ها، ملاكها، اعتبار و پايايى پرسش‏نامهعبدالله زاده حسنروان شناسي27311390
16مقياس تجربيات معنوىغباري بناب باقرروان شناسي30811390
17نكاتى چند درباره معيارهاى مقياس‏سازى دينىفرزاد ولي اللهروان شناسي22441390
18ساخت و هنجاريابى مقياس سنجش رشد اعتقادى دانش‏آموزانمعنوي پور داوودروان شناسي25671390
19محدوديتها و مشكلات سنجش ديندارىآذربايجاني مسعودروان شناسي36551390
20آسيب‏شناسى سنجش ديندارى از منظر قرآن كريمحاجي ده آبادي محمدعليروان شناسي25651390
صفحه از 2
تعداد موارد : 22