ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نظریه‌های نوین روان‌درمانگری و مشاوره (اصول، فنون و مطابقت‌های فرهنگی)جان بزرگي مسعودروان شناسي39551395
2هیئت علمي گروه روان‌شناسي33671395
3نظريه هاي بنيادين روان درمانگري و مشاورهجان‌بزرگي مسعود روان شناسي86201394
4نشست علمي تحكيم خانوادهسالاري‌فر محمد رضا43791393
5تدوين ملاكهاى ارزيابى رفتار دينى فرد مسلمان و پرسش‏نامه‏هاى پيشنهادى آ...العاني نزارروان شناسي40231390
6بنياد كمّى‏سازى و دين‏ورزىبلند حسنروان شناسي40961390
7درآمدى بر نقش حديث در ساخت مقياسهاى دينىپسنديده عباسروان شناسي33671390
8كاركردهاى دين از منظر مدل تحليل ايمان دينىخاكي قراملكي محمدرضاروان شناسي39191390
9ساختار اسلام و مؤلفه‏هاى تدين به آنداوودي محمدروان شناسي41301390
10تفاوتهاى فردى در ديندارى و منحنى توزيع آن در يك جامعه دينىسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي32501390
11مؤلفه‏هاى ديندارى از منظر خود دينفقيهي علي‌نقيروان شناسي37531390
12نگاه مولوى به دين و ديندارىبهشتي محمد روان شناسي38561390
13گزارشى از مفهوم و ساختار دين از نگاه امام محمد غزالىرفيعي بهروزروان شناسي50201390
14جستجوى مبانى نظرى سنجش ويژگى‏هاى معنوى درمان‏جويان در تعامل با درمان‏گ...لطف آبادي حسينروان شناسي24491390
15دين، ديندارى و شاخصهاى آن از نگاه علامه طباطبايى(ره)مهوري محمد حسينروان شناسي30521390
16بررسى روايى و پايايى پرسش‏نامه خودگردانى مذهبىالبرزي محبوبهروان شناسي31901390
17گستره پژوهشهاى داخلى در زمينه ساخت مقياسهاى دينىخداياري فرد محمدروان شناسي41311390
18سنجش ديندارى و ارزيابى مدل اندازه‏گيرى آنطالبان محمد رضاروان شناسي35281390
19تعيين ضابطه‏ها، ملاكها، اعتبار و پايايى پرسش‏نامهعبدالله زاده حسنروان شناسي27311390
20مقياس تجربيات معنوىغباري بناب باقرروان شناسي30811390
صفحه از 2
تعداد موارد : 34