ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد32941393
2نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد32141393
3نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد41031393
4نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد33691392
5نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد33971392
6نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد23711392
7نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد29301392
8نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد27311392
9نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا62701391
10نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد25361391
11نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد30831390
12نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد22971390
13نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد27121389
14نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد32091389
15نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد21581388