ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی نقد و بررسی عدالت از دیدگاه اختیار گرایانعربي سيد هادياقتصاد31021393
2نشست فردگرايي در تابع رفاه اجتماعي از منظر مباني اسلامي و اقتصاددانان ...حسيني سيد رضااقتصاد30101393
3نشست چيستي نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعي اقتصادينظري حسن آقااقتصاد39321393
4نشست علمی علت و دلیل در علوم اجتماعینظري حسن آقااقتصاد31321392
5نشست فقه بهره ورینظري حسن آقااقتصاد31871392
6نشست علمی چیستی رفتار انسانی از دیدگاه متفکران اصولی معاصرنظري حسن آقااقتصاد22501392
7نشست آسيب شناسي فقه پژوهي در تأمين اجتماعيحسيني سيدرضااقتصاد27471392
8نشست ديدگاه فايده گرايان در باب عدالتعربي سيد هادياقتصاد25771392
9نشست سنجش نظريه پارادايم اجتهادي دانش ديني (پادّ)نظري حسن آقا60251391
10نشست تأملي در نظام سرمايه داري به عنوان پيش ران فنّاوري و پس ران معنوي...سوزنچي ابراهيماقتصاد23841391
11نشست ماهیت اقتصاد اسلامینظري حسن آقااقتصاد28891390
12نشست علمی عدالت اقتصادیحسيني سيد رضااقتصاد21491390
13نشست اقتصاد و رفاهعربي سيد هادياقتصاد25321389
14نشست علمي عقلانيت در اقتصاد متعارفنظري حسن آقااقتصاد30191389
15نشست عدالت اجتماعی گروه اقتصاداقتصاد20531388