آثـار عـلـمـی

جامعه شناسی تاریخی (مبانی، مفاهیم و نظریه ها)

پدید آورنده : مجید کافی

«علوم اجتماعي»، و جامعه‌شناسي بدون توجه به «اطلاعات تاريخي» ره به جايي نمي‌برند. اما بهره‌گيري تاريخ و جامعه‌شناسي از يكديگر نبايد سبب عدم تمايز تاريخ اجتماعي و جامعه‌شناسي تاريخي به لحاظ موضوع، روش و هدف اين دو مطالعه شود. واگرايي تاريخ اجتماعي از جامعه‌شناسي تاريخي، شناخت واگرايي‌هاي جامعه‌شناسي تاريخي از فلسفه نظري تاريخ انگيزه‌اي براي تدوين اين اثر بوده است.

جامعه شناسی تاریخی (مبانی، مفاهیم و نظریه ها)

پدید آورنده : مجید کافی

«علوم اجتماعي»، و جامعه‌شناسي بدون توجه به «اطلاعات تاريخي» ره به جايي نمي‌برند. اما بهره‌گيري تاريخ و جامعه‌شناسي از يكديگر نبايد سبب عدم تمايز تاريخ اجتماعي و جامعه‌شناسي تاريخي به لحاظ موضوع، روش و هدف اين دو مطالعه شود. واگرايي تاريخ اجتماعي از جامعه‌شناسي تاريخي، شناخت واگرايي‌هاي جامعه‌شناسي تاريخي از فلسفه نظري تاريخ انگيزه‌اي براي تدوين اين اثر بوده است.